Искренне рад приветствовать Вас на сайте акимата Косшынского сельского округа!

Переход на качественно новый этап информационного развития позволит нам наладить сотрудничество и взаимодействие со всеми слоями и категориями населения. Для наших жителей, различных негосударственных объединений и организаций появится реальная возможность иметь свободный доступ к принимаемым нами нормативно-правовым актам, которые мы будем размещать на нашем сайте. Вы сможете получать информацию о структурах местных исполнительных органов, проводимой нами работе, вносить свои предложения по рассматриваемым вопросам. Информация, размещенная на нашем сайте, будет постоянно пополняться и обновляться, она всегда поможет тем, кто в ней нуждается.

Добро пожаловать на наш Сайт! Мы рады и открыты для общения с вами. Каждый из вас сможет получить ответ на многие вопросы, входящие в компетенцию нашего акимата.

Хочется верить, что официальный сайт акимата Косшынского сельского округа Целиноградского района позволит обеспечить доступ к актуальной и интересной информации, а также, поможет найти новых друзей и деловых партнеров.

С уважением, и.о. акима Косшынского сельского округа Жолумбетов Е.М.

Пути решения проблем Косшынского сельского округа, входящего в состав Астанинской агломерации.

Астанамыздың іргесінде орналасып Астана агломерациясына кіретіндіктен Қосшы ауылдық округін дамытуға үнемі жіті назар аударылады.

Косшынский сельский округ находится в непосредственной близости к столице и входит в Астанинскую агломерацию. В связи с этим пристальное внимание уделяется развитию Косшы.

Біздің Қосшы ауылдық округіне келер болсақ, келесі жағымды мәселелерді атап өткім келеді: күн санап ауылдық округ тұрғындарының саны артуда Қазіргі уақытта ол 35 438 адамды құрайды. Олардың ішінде: Косшы - 33 367 адам, Тайтобе - 2071 адам, ал нақты тұрғындар саны 50 мыңнан асады. Осыған байланысты, сондай-ақ, ел ордасы Астана қаласына жақын орналасқандықтан, ауылдық округімізге, оның дамуына ерекше назар аударылады. Ауылдық округте соңғы уақытта үлкен оң өзгерістер болды.

Әлеуметтік сала:

Ауылдың әлеуметтік саласын үш мектеп, екі мемлекеттік және он жекеменшік балабақша, медициналық амбулатория құрайды. «2020 жылға дейін Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытудың кешенді жоспары» аясында 2018-2019жылдар аралығында ауылда 280 адамға арналған балабақша,бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емхана құрылысы жоспарланып отыр. Халықтың мәдени демалысын ұйымдастыру және өткізу, салауатты өмір салты мен спортты дамыту үшін осы бағытта объектілер салу қажет.

Социальная сфера:

Социальная сфера поселка представлена тремя школами, двумя государственным и десятью частными детскими садами, врачебной амбулаторией. В рамках «Комплексного плана социально – экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане до 2020г.» планируется строительство детского сада на 280 мест в с. Косшы в 2018-2019 годы, а также школы на 1200 мест.

Также, «Комплексным планом социально – экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане до 2020г.» предусматривается строительство поликлиники на 100 посещений в смену (2018-2019гг.). Для организации и проведения культурного досуга населения и развития здорового образа жизни и спорта, необходимо строительство объектов этого направления.

Жылу беру:

Ауылдық округті жылыту орталық қазандықтармен қамтамасыз етіліп, «Альянс Строй Инвест»ЖШС сенімгерлік басқаруына берілді.
Қазандықтың сыйымдылығы - 51,6 Гкал / сағ. Барлығы 3 қазандық жұмыс істейді. Жылу желілерінің ұзындығы 18 км құрайды. Қазіргі уақытта қазандықтың жобалық қуаты толық пайдаланылуда. Сондай-ақ, қуаттылықты арттыру үшін қазандықты модернизациялау қажеттілігі туралы мәселе қаралуда.

Теплоснабжение:

Теплоснабжение сельского округа обеспечивает центральная котельная, переданная в доверительное управление ТОО «АльянсСтройИнвест».

Мощность котельной 51,6 Гкал/час. Всего 3 котла, из которых все три в работе. Протяженность тепловых сетей 18 км. из них 11 магистральные 7 км. распределительные. На сегодняшний день используется вся проектная мощность котельной. А также рассматривается вопрос о необходимости модернизации котельни для увелечения мощности.


Сумен жабдықтау:

Қосшы ауылының суы 6 су құбырынан жүзеге асырылады. Суды қабылдау 2010 жылы пайдалануға берілді. 6 су құбырының 3-інде судың көлемін арттыру үшін тереңдік сорғылары (ЕЦВ8-5 сағ/110 м3) ауыстырылды.
Жоба суды тәулігіне 1,250 текше метрге дейін көтеруге мүмкіндік береді, бүгінгі күні барлық 6 су құбырымен тәулігіне 2 850 м3 су көтеріледі.
Суды жеткізу «Лесная Поляна» ТА суымен қамтамасыз етілген - 1800 м3, 5 үй. «Академия» ТК, Интернациональная көшесінде6 үй, 2 үй Орион, Сатпаев көшесінде 1 үй және жеке сектор. Орталық қазандық тәулігіне 170-180 м3 су пайдаланады. Қосшы ауылының қажеттіліктерін толығымен жабу үшін күніне 9,5 мың текше мерт су қажет.
2016 жылы Төменгі-Романов су көзінен ұңғымалар мен су құбырларын салу басталды. Жоба 9,9 мың текше метр су үшін 14 ұңғымаларды және тазалағыштарды орнатуды қарастырады. Жоба 7,5 мың м3 суды немесе тәулігіне 384 м3 бір су құбырын таңдауға мүмкіндік береді.
Тұрақты сумен қамтамасыз ету бойынша ағымдағы жағдайды шешуді жеделдету үшін мердігерлік ұйымы «Завод Строй» ЖШС өз есебінен жұмыс істей бастады. Сорғылар 355 мм диаметрі бар SDR17 жобасы бойынша магистральдық су құбыры үшін сатып алынды (ECB8-16 / 110 м3 / с 3 ұңғыма терең сорғылар). 170 млн. теңге бюджеттен бөлініп Су құбырын төсеу және трансформаторлармен электрлік полюстерді орнату бойынша траншеяларды қазу жұмыстары басталды. 2016 жылы 3 ұңғыманы пайдалануға беру Қосшы ауылына күніне 1 100 текше метр суды қосымша жеткізуге мүмкіндік берді, бұл белгілі бір деңгейде елді мекенді сумен жабдықтауды тұрақтандыруға мүмкіндік береді.
Ауылдық округ сумен жабдықтау жалпы ұзындығы 139 км болатын шаруашылық су құбыры болып табылады. (мысалы, 2015 жылы бұл көрсеткіш 31 км болатын). Қолданыстағы 9 жер асты ұңғымасы бар.

Водоснабжение:

Водоснабжение п. Косшы осуществляется от 6 скважин. Водозабор введен ва эксплуатацию 2010 году. Для увелечения объема подоваемой воды, на 3-х из 6 скважин заменены глубинные насосы на ЕЦВ8-5/110 м3/час.

Проектом разрешено производить подъем воды до 1 250 м3 в сутки, на сегодняшний день работает все 6 скважин, поднимается 2 850 м3воды в сутки.

Водазабор осуществляет подачей воды ЖМ «Лесная Поляна» - 1 800 м3, 5 домов мкр. «Академия», 6 домов ул. Интернациональная, 2 дома мкр. «Орион», ул. Сатпаева 1 дом и частный сектор. Подпитка котельной 170-180 м3 в сутки. Чтобы в полном объеме закрыть потребности п. Косшы необходимо 9,5 тыс. м3 в сутки.

2016 году начато строительство скважин и водопровода с Нижне-Романовского месторождения. Проектом предусмотреноустановка 14 скважин и очистителями на 9,9 тыс. м3 воды. Проектом разрешено выбирать до 7,5 тыс. м3 воды или с одной скважины 384 м3 в сутки.

В целях ускоренного решения сложившейся ситуации по стабильному водоснабжению с. Косшы подрядной организации ТОО «Завод Строй» начаты работы за счет собственных средств. Закуплены насосы на основную магистраль водопровода согласно проекта SDR17 диаметром 355 мм протяженностью 1 350 м., глубинные насосы на 3 скважины ЕЦВ8-16/110 м3/час. Начата работа по выкапыванию траншей для укладки водопроводной трубы и установка электрических опор с трансформаторами на общую сумму 170 млн. тенге. Запуск 3 скважин в 2016 году позволил дополнительно подавать воду в п. Косшы в объеме 1 100 м3 в сутки, что в определенной степени стабилизирует водоснабжение населенного пункта.

Водоснабжение сельского округа представлено групповым хозяйственным водоводом общей протяженностью 139 км. (к примеру в 2015 году данная цифра составляла 31 км.) В работе 9 подземных скважин.

Қуат көзі:

Косшы ауылында энергиямен жабдықтау желілерінің құрылысы (2 іске қосу кешені) «SK Basis Story» ЖШС-мен келісімшарт жасалды. Жалпы ұзындығы 200 км. Желілер «KIPEST» ЖШС сервистік ұйымының уақытша шиеленісінде тұр. Бүгінгі күні «Целиноград ауданы Косшыауылында 20-шағын ауданның электрмен жабдықталуы» нысаны қосылған.. Әуе желісінің жалпы ұзындығы –15,953 км. құрайды, «Кипест» ЖШС қызмет көрсетеді. Қазіргі уақытта 847 тұтынушы электрмен жабдықтауға қосылды.

Электроснабжение:

Строительствовнутриквартальных сетей электроснабжения в с. Косшы (2 пусковой комплекс). Заключен договор с ТОО «СК Базис Строй». Общая протяженность составляет 200 км. Сети находятся под временным напряжением обслуживающей организации ТОО «КИПЭСТ». На сегодняшний день объект подключен «Электроснабжение 20-го микрорайона в с. Косшы Целиноградского района». Общая протяженность ВЛ – 10 кВ 4,145 км., ВЛ – 0,4 кВ – 11,808 кв.Обслуживает ТОО «КИПЭСТ». В настоящее время 847 потребитель подключен к электроснабжению.

Көше жарықтандыруы:

Сонымен қатар, «Кошсыауылдық округінің әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі атында баланстық ұстаушының бюджетіне қызмет көрсететін көше жарықтандыру желісі бар, алайда, қаржыландыру 8 000 000 теңге (2017 жылға дейін) елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру қызметтеріне ақы төлеу бойынша ғана жүзеге асырылады.
Сондай-ақ, Республика көшесінде жалпы сомасы 7 142 857 теңгені құрайтын энергияны үнемдейтін жаңа шамдарға ауыстыру ауыстыру жұмыстары жүргізілді.
Осы объектінің ағымдағы жөндеуі «Аймақтарды дамыту» бағдарламасының шеңберінде бір реттік негізде жүзеге асырылады, бұл жеткіліксіз. Ағымдағы ахуалдан шығу ретінде, біз көше жарықтандыруын қамтамасыз ету үшін мақсатты қаржыландыруды қарастырсақ, бұл мамандандырылған ұйымдармен қамтамасыз ету үшін келісімшарттар жасауға мүмкіндік береді.

Уличное освещение:

В с.Косшы имеется разветвленная сеть уличного освещения, на содержание которой в бюджете балансодержателя, в лице ГУ «Аппарат акимаКосшынского аульного округа», не предусмотрены финансовые средства. Финансирование производится только по статье расходов «Оплата услуг за уличное освещение населенных пунктов» в размере 8 000 000 тенге (на 2017г.).

А также, произведены работы по замене фонарей уличного освещения с заменой старых на новые энергосберегающие фонари по ул. Республика на общую сумму 7 142 857 теңге

Текущий ремонт данного объекта проводится разово, в рамках программы «Развитие регионов», что является недостаточным. Как выход из создавшейся ситуации, предлагаю, предусмотреть целевое финансирование ГУ «Аппарат акима Косшынского сельского округа» на содержание уличного освещения, что даст возможность заключать договора на его техническое обслуживание со специализированными организациями.

Автомобиль жолдары:

Ішкі жолдардың жалпы ұзындығы - 185 км, соның ішінде 35 км қатты бет, 150 км қиыршық тас жолдар. 2017 жылы автожолдарды күтіп ұстауға 8 800,0 мың теңге бөлінді.
2017 жылға арналған жұмыс:
2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қосшы ауылының автожолдарын күрделі жөндеу» бойынша жұмыстар жүргізілуде, ұзындығы 5,967 км., Келісімшарт сомасы 537,9 млн. Теңгені құрайды. Бүгінгі күні жолдың ұзындығы 5,4 км мердігері «КСМК-АФ» ЖШС-мен жөнделді. Бұл нысанның аяқталу мерзімі 2018 жылдың соңына дейін жоспарланып отыр. «Аймақтарды дамыту» бағдарламасы бойынша Қосшы ауылындағы ауылдық жолдардағы ағымдағы жөндеу 1,5 шақырымды құрайды. 4 000,0 мың теңге сомасына. Сондай-ақ, Қосшы ауылдық округіне бөлінген 5 000,0 мың соманы жергілікті жолдарды шұңқырлық өңдеу жұмыстарымен өндірілген, қосымша бөлінген 20 000,0 теңге Сарқырама өзенінен өткелді кеңейту арқылы өндірілген болатын. Қосшы ауылының жергілікті жолдарды орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттама жасалып, ұзындығы -14,46 км, жобаның жалпы құны 452 640782 мың.тг. Қазіргі таңда жобаны іске асыру үшін ұсынылған бюджеттік өтініш «Ақмолаоблысының жолаушылар көлігі және автомобильді жолдар басқармасы» ММ-не берілген.

2017 жылдың ақпан айынан наурыз айына дейін автожолдардың қыс мезгілінде күтім жасау үшін 1 785,7 мың тенге бөлінді.
Автожолдарда жазғы күтім жасау үшін 6 млн. теңге бөлінді. Жұмысты «Коши Тазалык» ЖШС жасады. Жолдарды жөндеу үшін 4 млн. теңге.
Сондай-ақ, 2017 жылғы желтоқсандағы автомобиль жолдарының қысқы күтім жасау үшін бюджеттен 800 мың тенге бөлінді. Нәтижесінде қарды тазарту жұмыстары жүргізілді.

2018 жылға арналған жоспар

Қошы ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеуден өткізу бойынша нысанның аяқталуы бойынша 27 333,0 мың теңге сомасында қаражат бөлу жоспарланып отыр. Кешенді жоспардың аясында жалпы ұзындығы 12,5 км «Қошы ауылының көше-жол желісін салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу жоспарлануда. 28 000,0 мың теңге болатын, сондай-ақ ұзындығы 23 км «Қошы ауылының ішкі жолдарын күрделі жөндеу» деп жоспарлануда. жалпы сомасы 70 000,0 мың теңге болады, конкурстық рәсімдер жүргізілуде.

Автомобильные дороги:

Численность население составляет 33 367 человек, общая протяженность внутрипоселковых дорог составляет 185 км, в том числе твердым покрытием составляет 20 км., грунтовым 148 км., гравийно-щебеночным 17 км. дорог. В 2017 году на содержание автомобильных дорог выделено 8 800,0 тыс. тенге.

План на 2018 год

На завершение объекта по Капитальному ремонту улично-дорожной сети села Косшы, запланировано выделить средства в размере 27 333,0 тыс. тенге. В рамках комплекстного плана запланирована разработка проекно-сметной документации на "Строительство улично-дорожной сети села Косшы" протяженностью - 12,5 км. дорог, на общую сумму 28 000,0 тыс. тг., также запланирована ПСД на "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с. Косшы" протяженностью - 23 км. дорог, на общую сумму 70 000,0 тыс. тг., в настоящее время проводятся конкурсные процедуры. На содержание автомобильных дорог выделено 8 560,0 тыс. тенге.

Көлік:

Көлік байланыстары: Бағыт Косшы ауылдық округінен өтеді: Астана - Қабанбай батыр. Ауылдық округ тұрғындары 301, 302, 303 маршруттарықоғамдық көлікпен жүреді:.

Жеке кәсіпкерлікті және кәсіпкерлікті дамыту:

Косшы ауылында шағын және орта бизнес белсенді дамып келеді. Ауылдық округ аумағында 10 шаруа қожалығы, 38 – ЖШС, 183 – жеке кәсіпкер тіркелген.
2017 жылы инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде 37 жоба мақұлданды, оның ішінде көптеген функционалды балалар орталықтарының құрылысын ерекше атап өткім келеді.

Развитие частного бизнеса и предпринимательства:

В Косшынском аульном округе идет активное развитие малого и среднего предпринимательства. На территории сельского округа функционируют 10 крестьянских хозяйств 38 - ТОО, 183 – индивидуальных предпринимателя.

Население округа обеспечивается привозным хлебом с пекарни г.Астана, цена хлеба за булку колеблится от 65 до 70 тенге. Так же имеется пекарня «Абылайхан» в с. Косшы. В 2017 году, в рамках реализации инвестпроектов, было одобрено 37 проетов,из которых особо хотелось бы отметить строительство много функционального детского центра, строительство детского сада на 280 мест, строительство спорткомплекса, строительство реабилитационного центра и лечебно-оздоровительного центра, строительство медицинского центра. Созданы комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса.


Құрылыс:
Аяқталу кезеңінде тұрған Қосшы аулының электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы, келісім-шарт сомасы 1 804 млн. Теңге. ұзындығы 200 км. Мердігерлікұйым «SK BasisStroy» ЖШС. Жұмыстар орындалуда. Желілер уақытша кернеу астында және желілерге «KIPEST» ЖШС қызмет көрсетеді. Тұрғын үйлерді кезең-кезеңімен қосу жүзеге асырылды (1 129 абонент қосылды).
Кәріздік желілерді салу жобасы (4 кезең) 1 019,8 млн. теңге, ұзындығы 19 км. Қаражатты бөлу үшін құрылыс басқармасына бюджеттік өтінім берілді.
Ауылда 45 пәтерлі үй пайдалануға берілді. 393,009 млн. Теңге сомасынамердігері«IntegraStroyMontazh» ЖШС.

Қошы ауылында17 920 млн. теңге сомасына1200 орындық мектеп құрылысы жобалық-сметалық құжаттарды әзірлеу үстінде.
. Жобалаушысы«PSD StroyProekt» ЖШС. Жоба сараптама барысында қаралуда.
- Ауылда балабақша салу. Коcшы 14,0 млн теңге сомасына «SunkStroyProject» ЖШС жобалаушысы әзірленді.
- Косшыауылында 45 пәтерлі үй салу 7,279 миллион теңге сомасына «SANCTROYServis» ЖШС. Жоба әзірленді. Сараптама жүргізу кезінде.
- Қосшы ауылында 45 пәтерлік үйге коммуналдық желілерді жетілдіру және салу(1-тармақ) 4 700 мың теңге сомасына, жобалаушысы«Алматыпроектэнергострой» ЖШС-гі, жобаны келісу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
- Косшы ауылындасумен жабдықтау циклінің бойымен сумен жабдықтау желісінің құрылысы., жобалаушысы«Аква Рем» ЖШС
2018 жылы Қосшы ауылында 45 пәтерлік тұрғын үй құрылысының жобалық құжаттамасын әзірлеу үстінде.

Запланированное Строительство:

с. Косшы

На стадии завершения строительство сетей электроснабжения с. Косшы, договор сумму 1 804, млн.тенге. протяженностью более 200 км. Подрядчик ТОО «СК БазисСтрой». Работы выполнены. Сети находятся под временным напряжением обслуживаютлинии ТОО «КИПЭСТ». Проведено поэтапное подключение жилых домов (подключено 1 129 абонентов) Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2018 год.

Разработан проект по строительству сетей канализации (4 очередь) на сумму 1019,8 млн.тенге, протяженностью 19 км. Подана бюджетная заявка в управление строительства на выделение средств.

Введен в эксплуаатцию 45 квартирный жилой дом в с. Косшы (поз.1) на сумму 393,009 млн. тенге. Подрядчик ТОО «ИнтеграСтройМонтаж»

Разрабатывается ПСД

строительство школы на 1 200 мест в с.Косшы. на сумму 17,920 млн.тенге. Проектировщик ТОО «ПСД СтройПроект». Проект на рассмотрении в экспертизе.

- строительство детского сада в с.Косшы на сумму 14,0 млн.тенге проектировщик ТОО «СункарСтройПроект»Разработан эскизный проект.

- строительство 45 квартирного жилого домав с. Косшы (поз. 4). на сумму 7,279 млн.тенге, проектировщик ТОО "SANCтройСервис". Проект разработан. На рассмотрении в экспертизе.

- благоустройство и строительство инженерных сетей к 45 квартирному жилому дому в с.Косшы (поз. 1) на сумму 4 700,0 тыс.тенге проектировщик ТОО «Алматыпроектэнергострой», ведутся работы по согласованию проекта

- строительство водопроводной сети по закольцовке водовода с.Косшы, проектировщик ТОО «Аква Рем»

Согласно КП в 2018 году планируется разработать ПСД на Строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 3) вс.Косшы

Image Map